محدوده شهری: اندیشه

آزمایشگاه پزشکی آریا

ارائه تمامی خدمات آزمایشگاهی

تهران- شهر اندیشه، فاز سه، بلوار آزادی، مجتمع پزشکی آپادانا

2165555770

آزمایشگاه آریا
0
(0)

تهران